11132 scaled

Sản Phẩm Nguồn Meanwell Sắp Ngưng Kinh Doanh

Khi công nghệ được cải thiện, các sản phẩm nguồn meanwell sẽ được thay thế bằng các sản phẩm nguồn meanwell tốt nhất mới nhất. Các sản phẩm được liệt kê trong danh sách END of Life dưới đây có nghĩa là sẽ không còn sản xuất và bán những sản phẩm đó nữa. Vui lòng kiểm tra với MEAN WELL để biết các cổ phiếu còn lại. Tuy nhiên, dịch vụ sau vẫn sẽ được thực hiện. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với đại diện bán hàng của MEAN WELL.
EOL
Model / Series
Status of Product Offering Replacement Models Remark
KAA-8R-16 EOL
2023.01
KAA-8R-16S Check MEAN WELL for remaining stocks
ELG-150-V-BE
ELG-150-C-BE
EOL
2023.01
NA Check MEAN WELL for remaining stocks
LPL-18 EOL
2023.01
LPV-20 Check MEAN WELL for remaining stocks
LDD-1000~1500LS
LDD-300~1000HS
EOL
2023.01
NLDD-H/HW Check MEAN WELL for remaining stocks
ELGT-150-C EOL
2023.01
XLG-150 Check MEAN WELL for remaining stocks
IDPC-25/25A/45/45A/45-DA/
65/65A/65-DA
EOL
2023.01
PLP-30/60
HLP-60H
Check MEAN WELL for remaining stocks
DR-RDN20 EOL
2023.01
DRDN20/40 Check MEAN WELL for remaining stocks
PA-120N-C/P
PB-120N-C/P
PB-120P-C/P
EOL
2023.01
NPB-120 Check MEAN WELL for remaining stocks
PB-300P
PB-300N
EOL
2023.01
NPB-360/450
NPP-450
Check MEAN WELL for remaining stocks
PB-360P
PB-360N
EOL
2023.01
NPB-360/450
NPP-450
Check MEAN WELL for remaining stocks
GS15A/B
GS15U/E
EOL
2023.01
SGAS15A/B
SGAS15U/E
Check MEAN WELL for remaining stocks
SGA18U
SGA18E
EOL
2023.01
SGAS15U, GST18U
SGAS15E, GST18E
Check MEAN WELL for remaining stocks
TS-200/400
TS-700/1000
EOL
2023.01
NTS-300/450/750/1200
NTU-1200
Check MEAN WELL for remaining stocks
APC-8E/12E/16E
APV-8E/12E/16E
EOL
2023.01
APC-8/12/16
APV-8/12/16
Check MEAN WELL for remaining stocks
HLP-40H EOL
2023.01
HLP-60H
PLP-60
Check MEAN WELL for remaining stocks
HDP-190 EOL
2023.01
NA Check MEAN WELL for remaining stocks
PD-110 EOL
2023.01
PPT-125 Check MEAN WELL for remaining stocks
PM/NFM-05/10/15/20 EOL
2023.01
MPM/MFM-05/10/15/20 Check MEAN WELL for remaining stocks
IDLV-25/ 25A/ 45/ 45A/ 65/ 65A
ODLV-45/45A/65/65A
IDPV-25/ 25A/ 45/ 45A/ 65/ 65A
EOL
2022.10.07
SLD-50/80
GSV30/60
PWM-40/60
Check MEAN WELL for remaining stocks
HRP-150N/300N/600N EOL
2022.07
HRP-150N3/300N3/600N3 Check MEAN WELL for remaining stocks
MPS-30/45/65/120/200
MPD-45/65/200
MPT-45/65
EOL
2022.07
RPS-30/45/65/120/120S/200
RPD-60/75/MPQ-200/RPT-60/75
Check MEAN WELL for remaining stocks
SKM15 EOL
2022.07
SKMW15 Check MEAN WELL for remaining stocks
PLM-12E EOL
2022.07
PLM-12 Check MEAN WELL for remaining stocks
FDLC-100 EOL
2022.07
XLG-100 Check MEAN WELL for remaining stocks
PT-4503 EOL
2022.01
PT-6503 Check MEAN WELL for remaining stocks
SGA40CH EOL
2022.01
GST40 Check MEAN WELL for remaining stocks
CCC certificate was invalid, since 2021.06.22.
GEM06I05-USB EOL
2022.01
GEM12I05-USB Check MEAN WELL for remaining stocks
LPFH-60
LPFH-60D
EOL
2022.01
HVG-65
XLG-75
LPF-60(D)
Check MEAN WELL for remaining stocks
FDLC-80
FDHC-100
EOL
2022.01
XLG-100
XLG-100I
Check MEAN WELL for remaining stocks
HDP-240 EOL
2022.01
NA Check MEAN WELL for remaining stocks
LHP-200
HSN-200
EOL
2022.01
UHP-200
UHP-200A
Check MEAN WELL for remaining stocks